О нама

Туристичка организација Србије (ТОС) основана је Законом о туризму из 1994. године као институционални носилац промоције туризма Републике Србије на домаћем и иностраном тржишту, као и за обављање других послова од значаја за развој информативно-пропагандне делатности у туризму Републике Србије. Делатност ТОС-а усмерена је ка позицирању туристичког производа Србије на домаћем и иностраним тржиштима и туристичкој валоризацији компаративних предности Србије, као што су њен геостратешки положај, историјски, културни и природни идентитет. Поред деловања на међународном плану, ТОС у сарадњи с туристичким организацијама региона, градова и општина и туристичком привредом ради на унапређењу туристичке понуде Србије и стварању позитивног става становништва према туризму Србије и њиховом окретању домаћим туристичким дестинацијама. Тиме се стварају основе да туризам добије статус једне од приоритетних развојних привредних грана и да с њим повезане привредне гране буду фактор стабилног одрживог раста и развоја. Промотивне активности имају за циљ да туризам постане водећи промотер имиџа Републике Србије у свету као модерне и пожељне дестинације за одмор, остварујући сталну иновативну функцију у примени савремених стандарда, нових технологија и заштити природе. Туристичка организација Србије у свом раду прати савремене трендове у сфери промоције и користи нове комуникационе и промотивне алате који се базирају на е-маркетинг технологији за комуникацију с туристима и тиме повећава ефикасност маркетиншких активности. У будућим активностима ТОС ће континуирано радити на унапређењу промотивног микса – увођењу нових комуникационих и промотивних алата онлајн маркетинга, мобилних апликација и заједничких платформи дистрибуције информација.У циљу јединственог спровођења туристичке информативно-пропагандне делатности, укључивања туристичког простора Србије у европске туристичке руте и јачање билатералне сарадње у области развоја туризма, ТОС учествује на свим већим светским сајмовима туризма, специјализованим туристичким радионицама и сл. ТОС сарађује с другим националним туристичким организацијама и бројним међународним, регионалним и струковним туристичким асоцијацијама. ТОС је члан следећих међународних организација: Европска туристичка комисија (ЕТЦ), Дунавска туристичка комисија (ДТЦ), Дунавски центар за компетенцију (ДЦЦ), Међународна асоцијација Трансроманика, Европско удружење туристичких аутобусера (РДА) и ИЦЦА.

Органи ТОС-а

Органи управљања, надзора и руковођења су:

 1. управни одбор;
 2. надзорни одбор;
 3. директор.

Извори финансирања

У складу са чланом 32 Закона о туризму, средства за рад ТОС-а обезбеђују се из:

 1. прихода остварених обављањем делатности и из других сопствених прихода;
 2. донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица;
 3. средстава буџета Републике Србије;
 4. других извора, у складу са законом.

Према одлуци Управног одбора ТОС-а, овлашћено лице за давање информација од јавног значаја, у смислу одредбе члана 38 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја је Сенка Вукићевић, помоћник директора Сектора за корпоративну подршку у Туристичкој организацији Србије.

Руководство

 • Директор: Марија Лабовић в.д.
 • Помоћник директора, Сектор за корпоративну подршку: Сенка Вукићевић
 • Помоћник директора, Сектор за интерну подршку: Весна Раца-Радисављевић

Управни одбор:

 • Председник: др Ратка Вушуровић
 • Чланови: Иван Цветановић, Петар Стефоски, Александра Павићевић, Биљана Костић

Надзорни одбор:

 • Председник:Славиша Обрадовић
 • Чланови: Милица Каракаш, Слађана Мојсиловић

Седиште ТОС-а је у Београду, у Чика Љубиној број 8.
ТОС има статус правног лица, послује у складу са прописима којима се уређују јавне службе и уписан је у регистар код Привредног суда.

Статут Туристичке организације Србије

Стратегијски маркетинг план туризма Републике Србије до 2025. године

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС - Туристички сарадник дизајнер

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС - Пословни секретар

Обавештење ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС - Туристички сарадник дизајнер

Обавештење ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС - Пословни секретар